اندازه گیری

اندازه گیری

اندازه گیری مناسب با سایزهای متفاوت اشخاص مستلزم دقت نظر بالایی است که با جلب نظرو هماهنگی قابل انجام است. به همین منظور تیم اندازه گیری موسسه  تولیدی لباس فرم  با عنایت به ساعت کاری مشتری در محیط کار و یا با مراجعه حضوری مشتریان به این موسسه در زمان تعیین شده اقدام به این امر خواهد نمود.