کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت در طول مراحل تولید و دوخت محصول مورد توجه دقیق کارشناسان تولیدی لباس فرم  قرار دارد و پس از تولید ، کنترل و باز بینی اساسی صورت می گیرد تا بتوانیم محصولی متناسب و قابل قبولی ارائه نمائیم.