دکمه سردست تبلیغاتی DKS006 - تولیدی لباس فرم بافتینه