دستکش کار تبلیغاتی DST007 - تولیدی لباس فرم بافتینه