دستکش کار تبلیغاتی DST022 - تولیدی لباس فرم بافتینه