لباس نگهبانی و حراست NGH110 - تولیدی لباس فرم بافتینه