لباس نگهبانی و حراست NGH136 - تولیدی لباس فرم بافتینه